Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met onze cookies.

akkoord

Over SCOPS

Missie, kernopdracht en bestuur

SCOPS

De stichting heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk (basis)onderwijs, in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in de statuten van de SCOPS.

De SCOPS is een christelijke organisatie voor basisonderwijs. Onder de SCOPS vallen zeven scholen: Integraal Kindcentrum Beatrix, Christelijk Kindcentrum Prins Floris (twee locaties), Kindcentrum Prins Constantijn en Kindcentrum Oranje-Nassau te Papendrecht; Anne de Vriesschool (twee locaties), CBS Oranje-Nassau en CBS Prins Willem-Alexander (twee locaties) te Sliedrecht.

De SCOPS werkt met een Raad van Toezicht. Zij vormen het toezichthoudende orgaan van de stichting. Het College van Bestuur vormt statutair het bevoegd gezag. Iedere school heeft een eigen integraal verantwoordelijke directie. De directie van CKC Prins Floris, Anne de Vriesschool en CBS Prins Willem-Alexander bestaat uit twee personen.

Het totaal aantal leerlingen van de gezamenlijke scholen beweegt zich tussen de 2400-2500 kinderen. Mede door de realisatie van woningbouw in de Sliedrechtse wijk Baanhoek-West is de verwachting dat het leerlingaantal van de SCOPS de komende jaren stabiel blijft. Het aantal medewerkers bedraagt gemiddeld 250 personen (160 fte). Er is sprake van een groot aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst in deeltijd.

In of naast de scholen wordt kinderopvang en peuteropvang georganiseerd. Waar opvang aanwezig is wordt gewerkt aan een doorgaande lijn (voorschool naar vroegschool).

De opvangactiviteiten worden georganiseerd door drie externe partijen – Kinderopvang Partou, Kinderopvang Wasko en Kinderopvang Papendrecht. De inhoudelijke verantwoordelijkheid cq. de verantwoordelijkheid voor de doorgaande lijn ligt bij de directeur van de basisschool.

Kernopdracht SCOPS

De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen. Voor de stichting is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping.

Het is van belang dat alle Bijbelgetrouwe christenen zich thuis voelen in de stichting. Vandaar dat gekozen is voor de bovenstaande tekst: Het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen’. Hierin komen drie elementen naar voren:

1.  ‘volgens de traditie’ wil zeggen: de stichting staat in en handelt naar de traditie van de reformatie, het gereformeerd protestantisme en de evangelisch protestantse beweging. Door alleen ‘traditie’ te noemen, is de formulering inclusief: reformatorische christenen, leden van de Gereformeerde bond, confessionelen en evangelische christenen worden erkend in historie en geloofsbeleving. Daarnaast benadrukt het begrip ‘traditie’ dat christelijke gebruiken, gedragingen, normen en rituelen als vieren centraal staan in de scholen. Traditie betekent dus: zo zijn onze christelijke manieren. In onderwijstermen gezegd wordt hier het aspect van de hand benadrukt.

2.  ‘naar het belijden’ betekent: naar hoe het christelijk geloof onderwezen en verteld wordt in Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen (met andere woorden: de inhoud van het geloof, zoals de Bijbel die via de Heilige Geest onderwijst). In onderwijstermen is dit het aspect van het hoofd.

3.  'en beleven’ betekent dat het geloof ook echt is, met het hart beleefd wordt, dat er een relatie met God, Jezus en de Heilige Geest is. In onderwijstermen is dit het aspect van het hart. 

Wilt u donateur worden van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht?

Met uw donateurschap draagt u bij aan de instandhouding van christelijk basisonderwijs in Papendrecht en Sliedrecht. Via onderstaande knop komt u bij het aanmeldformulier.

VCOPS gezin

Bestuur

Bestuurskantoor SCOPS
Doctor Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht

J. (Jannes Berghout)  |  College van Bestuur
jberghout@scops.nl

J. (Jolanda) Maaskant  |  HRM adviseur jmaaskant@scops.nl

C. (Coby) den Dikken  |  Secretariaat
cdendikken@scops.nl

H. (Hanneke) van de Poel  |  Bestuurssecretaris
hvdpoel@scops.nl

Raad van toezicht

Dhr. R.A. Bot   |  Voorzitter
Dhr. L.C.J. van Dijk
Dhr. A.C.  de Kluyver
Dhr. E.J. Terpstra
Mevr. B. Weerd-van 't Hul

E-mail: raadvantoezicht@scops.nl

GMR-leden

C.B.S. Prins Willem-Alexander Sliedrecht 
Jan Hoftijzer                           
Judith Scholten

C.B.S. Oranje-Nassau Sliedrecht
Jesse de Bruijn
Wilco de Bruin

Anne de Vriesschool Sliedrecht
Annamarie Hakkesteegt
Cas-Jan Gadella (voorzitter GMR)

K.C. Oranje-Nassau Papendrecht
Iris Verzijl
Vacature

K.C. Prins Constantijn Papendrecht
Astrid van der Stroom
Eveline Stam

C.K.C Prins Floris Papendrecht
Mirjam van den Berg
Yvonne Slingerland

I.K.C. Beatrix Papendrecht
Joan Visser
Babette den Ouden

Data vergaderingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 2023-2024
4 oktober 2023
6 december 2023
7 februari 2024
17 april 2024
19 juni 2024

T   0184 - 499 519
E   info@scops.nl

Dr. Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht
Stichting voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht